Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 1. Általános rendelkezések

1.1. A www.rojik.hu webáruházat a Rojik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1173 Budapest, Pesti út 211.) üzemelteti. Az alábbi dokumentum a webáruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. A www.rojik.hu webáruházban történt megrendeléssel minden vásárló elfogadja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a jelen üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.

Céginformációk:

Eladó neve: Rojik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője: Rojik József

Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 211.

Telefonszám: 06 20 800-7110 és 06 1 256-4207

E-mail: kisker@rojik.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-268370

Adószám: 10890163-2-42

Statisztikai számjel: 10890163-4634-113-01

1.2. A Szolgáltatónak jogában áll az alábbi Általános Szerződési Feltételeket módosítani, azonban a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben ilyen módon eszközölt változtatásokat köteles a honlapon jól látható helyen közzétenni. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának időpontjában érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén az Ügyfél az az alábbiakban meghatározott feltételeket elfogadja. A honlap használatakor az Ügyfél elfogadja és betartja az alább felsorolt Általános Szerződési Feltételeket.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

2.1. Személyi hatály:

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya az alábbi személyekre terjed ki:

 • Szolgáltató: a Rojik Kft.,
 • Ügyfél: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok illetve társadalmi szervezetek, magánszemélyek
 • Látogató: a www.rojik.hu oldalt megtekintő, 18. életévét betöltött személy

A www.rojik.hu oldal szabadon megtekinthető, amennyiben a Látogató a 18. életévét már betöltötte és nyilatkozott róla. A szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatásokat, és a Szolgáltató által értékesített termékeket csak a jelen pontban meghatározott Ügyfelek vehetik igénybe. Az Ügyfelek a www.rojik.hu oldalról a rendeléshez szükséges adataik rögzítése után, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jogosultak megrendelést leadni.

2.2. Tárgyi hatály:

Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által házhozszállítással vagy személyes átvétellel –kínált termékeknek és szolgáltatásoknak a www.rojik.hu oldalon megrendelt teljesítésére terjed ki.

A www.rojik.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. Időbeli hatály

Jelen Általános Szerződési Feltételek a honlapon való közzétételtől hatályosak, figyelemmel Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaira, a Szolgálta. által meghatározott időpontig. Az Általános Szerződési Feltételekben eszközölt módosítások tekintetében az általános rendelkezésekben foglaltak az irányadóak.

 1. Regisztráció

3.1.     Felek a jelen ÁSZF-ben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján a Szolgáltató, mint Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre (Ügyfél) átruházni, és a terméket a Vevő (Ügyfél) birtokába bocsátani, míg Vevő (Ügyfél) köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait a Szolgáltató által működtetett honlap tartalmazza, ahol a termék megnevezése, márkája és ára mellett a termék leírása és/vagy színes fotója is megtalálható.

3.2.     A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlapon rögzített adatok mentésével jön létre. A regisztráció nem kötelezi az Ügyfelet vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást.

3.3.     A regisztrációs lap hiányos kitöltéséből, illetve téves adatok megadásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

3.4.     Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. Szolgáltató jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben az adategyeztetés alapján feltételezhető, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy Ügyfél nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, Szolgáltató jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Utóbbi esetben Szolgáltató az Ügyfél által korábban már megfizetett vételárat köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy az ilyen visszatérítés esetén az Ügyfél kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl. bankköltség) megfizetését Szolgáltatótól nem követelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra Vevő magatartása következményeként került sor.

 1. Megrendelés

4.1.     A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, mely nettó ár + áfa (+ ha van, külön a göngyöleg) szerint kerül meghatározásra. A vételár forintban kerül meghatározásra.

4.2.     A webáruházban megrendelhető termékek árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem érinti.

4.3       Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben köteles tájékoztatni az Ügyfelet, hogy ha valamely termék már nem található meg a webáruház készletében.

A termék adásvételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. Felek a megrendelést jogosultak a teljesítésig (házhozszállítás, vagy személyes átvétel) módosítani. A módosításra telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

4.4       Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz az Ügyfél személye és adatai megegyeznek a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel és adatokkal. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bárminemű kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Szolgáltató kizárja.

 1. Megrendelések teljesítése, szállítás, átadás-átvétel

5.1.     Az Ügyfél által megrendelt termékek átvételének módjai:

 • személyesen a Szolgáltató fő telephelyén (cím: 1173.Bp.Rákosligeti Határút 4.), vagy
 • házhozszállítással

5.2.     Házhozszállítás esetén :

 • A házhoz szállítás díja 1.270,- Ft. azaz ezer-kettőszázhetven.
 • A szállítás díj nem foglalja magába az áru emeletre, épületbe ( lakás, ház ) történő szállítását.
 • A megrendelőnek biztosítania kell a gépkocsi parkolási lehetőségét. Amennyiben szükséges, behajtási engedélyről szintén a megrendelőnek kell gondoskodnia.

5.3.     Amennyiben a megrendelt áru szeszes italt vagy a Szolgáltató által nem forgalmazott, Ügyfél kérésére beszerzett, csak 18 éven felülieknek ajánlott terméket tartalmaz és a csomagot átvevő Ügyfél képviseletében eljáró személy nem tűnik 18 évesnek, és 18. életévének betöltését a kiszállítást végző személy részére hitelt érdemlően bizonyítani nem tudja, a csomag azon része, amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

 1. Teljesítési határidő

6.1.     Szolgáltató a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásától számított 2-7  munkanapon belül teljesíti.

6.2.     Szolgáltató házhoz szállítás esetén vállalja, hogy a megrendelt termék(ek)et a teljesítés napján 9 és 16 óra között szállítja házhoz. Személyes átvétel esetén az Ügyfél a megrendelt terméket hétfőtől péntekig 7 és 16 óra, szombatonként 7 és 13 óra között veheti át a Szolgáltató azon telephelyén, amelyet a megrendelés leadásakor megjelölt. Személyes átvétel esetén a megrendelt termék(ek)et 3 napig tartja foglalva a Szolgáltató, 3 napon túl vagy át nem vett termék(ek), sikertelen megrendelésnek minősül.

6.3.     Amennyiben Szolgáltató a megrendelt terméket csak 6.1., vagy a 6.2. pontban meghatározott teljesítési időn túl tudja teljesíteni, köteles ennek tényéről az Ügyfelet telefonon értesíteni. Ebben az esetben Ügyfél jogosult a megrendelésétől korlátozás nélkül elállni. Az ezen okból történt elállás esetén Ügyfelet semmilyen költség nem terheli, azonban a Szolgáltató sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szoláltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.4.     Kivételes esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására ideiglenes készlethiány vagy más előre nem látható esemény bekövetkezése miatt részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyféllel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

6.5.     Szolgáltató az Ügyfél által megrendelt árut a webáruházban megadott címen/helyszínen teljesíti.

6.6       Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt és Szolgáltató által házhoz szállított termék(ke)et átveszi és a vételárat megfizeti.

 1. A megrendelt termék ellenértéke és annak teljesítése (fizetési módok)

7.1.     A webáruházban a termék mellett feltüntetett ár a termék bruttó egységára (vagyis az ÁFA-t tartalmazza), amely forintban értendő. A szállítási költséget a termék mellett feltüntetett ár nem tartalmazza. A termék ára és a szállítási költség a megrendelésről küldött visszaigazoló e-mailben kerül feltüntetésre. Amennyiben valamely megrendelés, vagy megrendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított megrendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak.

7.2.     Ügyfél a vételárat az alábbi módokon jogosult megfizetni:

 • a Szolgáltató telephelyén bankkártyával, vagy készpénzben
 • banki átutalással. Banki átutalás esetén Ügyfél a megrendelt terméke(ke)t addig nem jogosult átvenni, és Szolgáltató addig nem köteles átadni Ügyfél részére, amíg a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra nem került

 

 1. Elállás joga, módja, következményei

8.1.     Az Ügyfél – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (2) bekezdésének rendelkezései értelmében jogosult az elállási vagy felmondási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 6. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

8.2.     A 8.1. bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik az Ügyfél azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

8.3.     Az Ügyfél a terméket eredeti, sértetlen állapotban köteles a számlával, valamint a kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú, bontatlan (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát visszatéríteni, ellenkező esetben azt megtagadhatja.

8.4.     Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.

8.5.     Ha az Ügyféla Rendelet 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ügyfél kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de az Ügyfelet ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha az Ügyfél kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a jelen pont első bekezdésében meghatározott összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 1. Felelősség

9.1.     Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért Szolgáltató nem tudja garantálni az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét. A Szolgáltató nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.
 1. Garancia, szavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

    11. Személyes adatok hitelessége

Bizonyos adatok, információk elengedhetetlenek az Ügyfél általi regisztráció befejezéséhez, a rendelés felvételéhez, a számla kiállításához, illetve a szavatosság érvényesítéséhez. Nélkülük a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést érvénytelennek minősítse. A honlap használatával az Ügyfél felelősséget vállal az általa megadott adatok hitelességéért és azok valóságnak való megfeleléséért. Hamis, valóságnak nem megfelelő adatok megadásával az Ügyfél megszegi az Általános Szerződési Feltételek adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit. Ebben az esetben a téves címre kiküldött termék kiszállítási költsége (mely a Szolgáltató által, a rendelési címre tekintettel kerül meghatározásra) is az Ügyfelet terheli. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben utánvétes szállításnál indokolatlanul nem veszi át az Ügyfél a terméket és erről előzetesen nem tájékoztatta a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát e-mailben vagy telefonon.

    12. Egyéb rendelkezések

12.1.   Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) számú Korm. rendelet és a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.2.   Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi nyilatkozat, Céginformáció, valamint a honlapon található, a Szolgáltató által közzétett minden információ.

12.3.   A Szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a kiszállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Az adott rendelésre a megrendeléskor érvényben lévő ÁSZF az érvényes.